Zamknięty

Opracowanie analizy finansowej w arkuszu excel

Przygotowanie analizy finansowej w arkuszu excel zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 oraz analizy wrażliwości i luki finansowej. Analiza będzie załącznikiem do dokumentacji w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW DZIAŁANIE 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa PODDZIAŁANIE 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego.

Umiejętności: Plany biznesowe

Zobacz więcej: excel w, business plan prospercom, goals soccer centre business plan, floor plan autocad, sample lesson plan accruals prepayments, business plan pro 110, plan huse, dial plan generator, nightclub floor plan, sample floor plan drawing, legal plan market, Copy Paste Excel, convert excel file address book, excel sheet cities world, migration plan exchange 2003 exchange 2007, client database excel, excel template service, customxml excel, creation excel file, seo work plan

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Alwernia, Poland

Numer ID Projektu: #11750486

1 freelancer złożył ofertę na kwotę zł833 do tego projektu

chyconsl

Hi, I have read and understood the project description and possess the skills required to meet your needs. Please give me a chance and reply. Thanks.

zł833 PLN w ciągu 3 dni
(11 Oceny)
4.4