Anulowany

Aplikacja pod Windows - Lazarus (darmowe Delphi) + chrominium - Webbrowser

English version below the Polish version.

Proszę o przedstawienie oferty na aplikację: przeglądarka internetowa z możliwością zmiany nagłówków wysyłanych na serwer. Chcę aby aplikacja mogła udawać(symulować) dowolną przeglądarkę na dowolnym systemie (zmiana user agents, referer url itd.). Aplikacja ma umożliwić zmianę informacji o przeglądarce wysyłanych w nagłówkach do serwera. Przeglądarka ma zapisywać pliki cookies tak jak zwykła przeglądarka.

Na stronie [login to view URL] można sprawdzić informacje jakie wysyła przeglądarka, chcę mieć możliwość ich zmiany.

Na stronie [login to view URL] można sprawdzić więcej informacji jakie można uzyskać z przeglądarki, te informacje także chciałbym zmieniać na dowolne przed połączeniem się z serwerem aby pobrać stronę www.

Podstawowa Funkcjonalność:

a. Ładowanie z pliku tekstowego listy serwerów proxy zapisane w formacie JSON

b. Ładowanie z pliku tekstowego danych do podmiany w nagłówku przeglądarki – plik tekstowy, w którym będą zapisane instrukcje dla aplikacji w formacie JSON.

Każde zadanie będzie opisane parametrami

• Adres strony do otwarcia w przeglądarce

• Adres referer url

• Czas otwarcia okna przeglądarki

• Id okna przeglądarki - Id okna przeglądarki będzie nazwą folderu, w którym będą zapisywane cookies

• Pozostałe parametry przeglądarki, które mają być zmienione

c. Otwarcie okna przeglądarki z nowymi parametrami na określony czas z parametrami z pliku zadań – opisane w punkcie powyżej

d. Zamknięcie okna przeglądarki lub wywołanie kolejnej strony w otwartej przeglądarce

e. Sprawdzenie czy serwer proxy jest aktywny

f. Ustawienie adresu aktywnego serwera proxy, przez który ma się łączyć przeglądarka. Dla każdego okna inny serwer proxy z listy.

g. Możliwość otwierania wielu okien przeglądarki jednocześnie

W cenie chcę otrzymać kod źródłowy.

Przewiduję rozwój aplikacji i dalszą współpracę.

Possible contact in English:

Please, submit an offer for the application: a web browser with the option of changing the headers sent to the server. I want the application to pretend (simulate) any browser on any system (change of user agents, referer url, etc.). The application is to enable changing the browser information sent in the headers to the server. The browser is to save cookies as a regular browser.

At [login to view URL], you can check the information sent by the browser, I want to be able to change it.

At [login to view URL] you can check more information that can be obtained from the browser, I would also like to change this information to any one before connecting to the server to download the website.

Basic Functionality:

a. Loading from the text file of the list of proxy servers saved in JSON format

b. Loading from the text file to the substitution in the browser header - a text file in which the instructions for the application in JSON format will be stored.

Each task will be described by parameters

• The address of the page to be opened in the browser

• Address referer url

• Browser window opening time

• Browser window id - The browser window will be the name of the folder in which cookies will be saved

• Other browser parameters to be changed

c. Opening the browser window with new parameters for a specified period of time with the parameters from the task file - described in the item above

d. Closing the browser window or calling the next page in an open browser

e. Checking if the proxy server is active

f. Setting the address of the active proxy server through which the browser should connect. For each window, a different proxy server from the list.

g. Ability to open many browser windows at the same time

For the price I want to receive the source code.

I anticipate the development of the application and further cooperation.

Umiejętności: Programowanie C, Delphi, HTTP, Programowanie, Windows 8

Zobacz więcej: windows embedded developing delphi, voip pod windows mobile sip, windows media headers delphi, chromium embedded framework docs, how to make a chromium based browser, chromium embedded framework c++, cef4delphi, cef git, fpcef3, delphi chromium example, chrome embedded framework api, windows vista compatibility delphi, windows vista registry delphi, windows media player delphi frame stepping download, windows network username delphi, windows 2008 server delphi access violation, windows compatibility assistant delphi, windows vista installer delphi apps, windows phone dialer delphi, windows phone dialer delphi source manual

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Bydgoszcz, Poland

Numer ID Projektu: #18422637

3 freelancerów złożyło ofertę na kwotę $568 do tego projektu

kukhtinigor

Good day I see that one developer from Poland has already bidded and sure that would be much easier to communicate with him on polish. In any case we are looking for customers for long term and we can be usefull Więcej

$500 USD w ciągu 10 dni
(115 Oceny)
7.3
piotrfiliciak

Robiłem podobny projekt oparty na chromium embedded / c++ / java (Windows / Linux) - do klikania w banery - jestem w stanie pokazać zdalnie działającą wersję. Standardowo chromium obsługuje większość przedstawionych f Więcej

$650 USD w ciągu 10 dni
(2 Oceny)
3.4
superbpartner

hello,dear. I have read all your requirements for 'Aplikacja pod Windows - Lazarus (darmowe Delphi) + chrominium - Webbrowser' and I fully understood it. I am confident and I am sure that I am able to finish this proje Więcej

$555 USD w ciągu 3 dni
(6 Oceny)
2.8