Anulowany

aplikacja typu desktop do wprowadzania danych

Program komputerowy typu „desktop” przeznaczony do pracy na pojedynczym stanowisku komputerowym użytkownika pod kontrolą systemu MS Windows (począwszy od wersji 7)

GUI w języku angielskim

Aplikacja musi być kompilowalna w środowisku Microsoft Visual Studio Community 2017 (jeśli to ma znaczenie to wersja 15.4.4)

Pożądany język: Visual C#

Funkcjonalność prawie analogiczna do [login to view URL] z kilkoma zasadniczymi różnicami funkcjonalnymi:

-zapis danych ma się odbywać nie do pliku, ale do plikowej bazy danych (np. MS Access, SQLite lub tym podobne, do uzgodnienia)

-wczytywanie przy uruchamianiu ustawień aplikacji związanych z użytkownikiem który uruchamia aplikację (jak logowanie się, ale bez hasła, tylko podawanie nazwy, albo wybór z listy użytkowników)

-aplikacja nie musi wykonywać rzeczywistego odczytu danych z urządzenia. Funkcja odczytu danych z urządzenia może czytać dane z jakiegoś symulatora albo pliku, ale w taki sposób aby możliwe było w przyszłości samodzielne zastąpienie tej funkcji czytaniem z rzeczywistego urządzenia.

W ofercie proszę podać propozycje komponentów/kontrolek/bibliotek które mają być użyte w aplikacji, w szczególności do obsługi wykresów i bazy danych.

Ważne:

- najważniejsze jest aby aplikacja miała łatwy w rozbudowie kod źródłowy, mniejsze znaczenie ma wygląd i dopracowanie szczegółów, pod warunkiem że będzie się je dało samodzielnie potem dopracowywać

- głównym wynikiem pracy nie będzie plik binarny, ale kod źródłowy więc ważne aby był czytelny, z komentarzami, łatwo modyfikowalny i prawidłowo się kompilował

- przekazanie wyników prac musi nastąpić łącznie z przekazaniem autorskich praw majątkowych

Preferowany komponent do wykresów,np. LiveCharts (https://github.com/beto-rodriguez/Live-Charts)

Description in english:
A desktop computer program designed to work on a single computer workstation under the control of MS Windows (starting from version 7)
GUI in English
Compiled in the Microsoft Visual Studio Community 2017 environment (if relevant, version 15.4.4)
Desired language: Visual C#
Functionality almost analogous to this application: https://github.com/PawelKra/LDB_Pomiary with following functional differences:
- data should be saved not to a file, but to a file database (eg MS Access, SQLite or similar, to be agreed)
- during application start, application settings related to specified the user, should be loaded (like logging in, but without a password, just entering the name, or selecting from the list of users)
- the application does not have to make an actual reading of data from the device. The function of reading data from the device can read data from some simulator or file, but in such a way that it will be possible in the future to replace this function by reading from the real device.
The rest of functions as in referential application.

In the offer, please provide suggestions for components / controls / libraries to be used in the application, in particular for handling charts and databases.
Prefered for example LiveCharts (https://github.com/beto-rodriguez/Live-Charts)

Important things:
- the most important thing is that the application has to be easy to expand the source code, less important is the appearance and fine-tuning of the details, provided that it can be done by myself in the future
- the main result of the work will not be a binary file, but the source code so it is important it must be readable, with comments, easily modifiable and compilable correctly in MS VisualStudio
- transfer of the results of work must take place along with the transfer of the author's property rights

Umiejętności: .NET, Programowanie w C#

Zobacz więcej: copywriter płatny staż w agencji interaktywnej śródmieście, desktop program phone, sample vb60 program desktop application enrolment system, tableau desktop, tableau public, tableau tutorial, tableau course, tableau co to, tableau certyfikat, tableau wiki, oprogramowanie gis co to jest, remote desktop viewer program, mac widgets desktop program, program widget desktop mac, patient database program desktop, desktop program gmail, virtual webcam desktop program justin, program desktop application, realestate desktop program, active desktop program

O pracodawcy:
( 2 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #16182080

7 freelancerów złożyło ofertę na kwotę zł1825 do tego projektu

zł833 PLN w ciągu 10 dni
(108 Oceny)
6.8
khp31

Sr. Software Professional having 8.0+ years experience. ****************************************************** Technology : Web Application Windows/Desktop Application ************************* Skills : .Net Więcej

zł2222 PLN w ciągu 30 dni
(44 Oceny)
6.5
kcbStar

Hello, I am interested in this project and so wanted to discuss more it in details. I have good experience in C#programming. Thanks

zł1666 PLN w ciągu 10 dni
(63 Oceny)
5.8
AzzkaNoor

I am confident that I can implement this project as I have read all the details. There are some questions to ask so the clarify some doubts, so please message me. Eager to present my portfolio over the chat. Please Więcej

zł1666 PLN w ciągu 10 dni
(3 Oceny)
5.3
arksong123

hello,sir. I'm a professional programmer with 9 years of experience. I've already done this kind of project before. If you award me, I'll implement all of your requirements in a short time. aplikacja typu desktop do w Więcej

zł1666 PLN w ciągu 10 dni
(4 Oceny)
3.0
PawelFlorek

Witam, Całość widzę tak: - aplikację mogę napisać w MVVC ( łatwo będzie zmienić z desktop na interfejs webowy, czy używać innej bazy danych ) - może być FV VAT - Czas wykonania zawyżony ( będę pracował popołudn Więcej

zł2222 PLN w ciągu 18 dni
(2 Oceny)
1.6
zł2500 PLN w ciągu 40 dni
(0 Oceny)
0.0