Zamknięty

36708 wykonanie loga i layout\'u strony internetowej

Fundacja „Inna Przestrzeń” ogłasza konkurs na logo i layout strony internetowej

[url removed, login to view]

Strona poświęcona jest sytuacji praw człowieka oraz sektorowi pozarządowemu w Federacji Rosyjskiej.

Regulamin konkursu:

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na logo i layout strony internetowej [url removed, login to view] jest Fundacja „Inna Przestrzeń”.

II. Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego pomysłu na logo i layout strony [url removed, login to view]

2. Logo strony będzie wykorzystywane w materiałach informacyjnych i promocyjnych strony, w tym m. in. w materiałach elektronicznych, grafice internetowej, banerach promocyjnych, publikacjach prasowych, albumowych oraz katalogach itp.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, indywidualnie lub zespołowo, które:

a) zapoznały się z Regulaminem konkursu,

b) nadesłały prace konkursowe drogą elektroniczną wraz z własnymi danymi – zgodnie z wymaganiami, o których mowa w pkt. IV i V Regulaminu konkursu.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.

4. Z chwilą odebrania przez zwycięzcę nagrody, o której mowa w pkt. VIII niniejszego Regulaminu, na Fundacją „Inna Przestrzeń” przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe do loga i layout’u, w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

1. Projekty prac konkursowych należy przesyłać drogą elektroniczną na adres contact@[url removed, login to view]

2. Ponadto należy dołączyć projekt logo na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD lub DVD w formacie grafiki wektorowej (preferowany Corel Draw) i PCD 300 DPI.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac pod warunkiem oznaczenia każdej zgłoszonej pracy konkursowej odrębnym opisem.

4. Koperty zostaną otwarte w czasie obrad Komisji Konkursowej.

5. Wyłoniona praca zostanie nagrodzona nagrodą pieniężną.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy nadesłać na adres contact@[url removed, login to view] do dnia 7 listopada 2009 r. – decyduje data wpływu (adres Fundacji, znajduje się w pkt. X).

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą wg następujących kryteriów:

a) wartości projektowe: oddanie charakteru i tematyki strony, oryginalność pomysłu, forma i przekaz logotypu;

b) wywoływanie skojarzeń, łatwość rozpoznania i zapamiętania;

c) wartości użytkowe: niezależność od nośnika i środka powielania oraz przekazu, łatwa skalowalność i czytelność w różnych skalach.

VII. Komisja Konkursowa

1. Kontrolę nad prawidłowością przebiegu konkursu oraz ocenę prac konkursowych sprawuje pięcioosobowa Komisja, powołana przez organizatora konkursu.

2. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami oceny, o których mowa w pkt. VI Regulaminu konkursu i wskazuje uczestnika konkursu, któremu zostanie przyznana nagroda, o której mowa w Regulaminie konkursu.

3. Z przebiegu konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół wskazujący zwycięzcę.

VIII. Nagrody

1. Komisja Konkursowa przyzna nagrodę w wysokości 1500,00 zł (kwota netto).

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania nagrody głównej.

IX. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2009 r.

2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej

Fundacji „Inna Przestrzeń”. O terminie i miejscu wręczenia nagrody laureat konkursu zostanie powiadomiony odrębnie.

X. Organizator konkursu

Fundacja „Inna Przestrzeń”

ul. Nowy Świat 23/25 lok/32

00-029 Warszawa

tel. 022 374 3317, 0692546028

e-mail: contact@[url removed, login to view]

XI. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z których korzystać będą uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu, przerwania lub odwołania konkursu z ważnych przyczyn, jeżeli prowadzenie konkursu stanie się niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione z uwagi na awarię techniczną, działania siły wyższej, a także z uwagi na zmiany obowiązującego prawa, wydanie decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądowego, mających wpływ na prowadzenie konkursu, pod warunkiem wcześniejszego podania tego faktu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji „Inna Przestrzeń”.

Umiejętności: Projektowanie 3D, Projektowanie banerów, Projekty graficzne, Projektowanie logo, Usługi wideo

Zobacz więcej: zc design, wg&r, wg logo design, vi logo design, og&e, nika nika, mo logo design, logo konkurs, logo design warszawa, logo design ka, logo design ce, Loga design, graphic design wa, graphic design in pe, design logo warszawa, corel draw 5, alno, wi x, w ix, tania

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Poland

Numer ID Projektu: #5611501