Zamknięty

Aplikacja mobilna (iOS / Android) Cordova

Wykonanie responsywnej (działającej zarówno na telefonach jak i tabletach) aplikacji z wykorzystaniem Apache Cordova oraz Framework 7 ([login to view URL]). Praca z wykorzystaniem narzędzia TestFlight oraz zewnętrznego BugTrackera udostępnionego przez zleceniodawcę.

Podstawowe funkcje aplikacji:

- pobieranie od użytkownika danych, przechowywanie ich w lokalnej bazie SQLite oraz jej synchronizacji (dwustronnej) z zewnętrznym serwerem (PHP),

- obsługa kilku języków (przygotowanie aplikacji na łatwe dodawanie kolejnych wersji językowych w przyszłości),

- prezentacja danych w formie wykresów,

- obsługa powiadomień (zarówno lokalnych, jak i powiadomień push),

- obsługa aparatu fotograficznego jako skanera kodów kreskowych / QR,

- obsługa aparatu fotograficznego jako źródła zdjęć przechowywanych w aplikacji i synchronizowanych z serwerem,

- obsługa prezentacji informacji z bazy danych na mapach (wybór grupy szukanych obiektów, określenie lokalizacji na podstawie danych z GPS, możliwość zmiany lokalizacji poprzez podanie adresu),

- integracja z AdMob, Flurry oraz SmartLook.

Kamienie milowe:

a) wykonanie prac wstępnych / demo, potwierdzających dobrą współpracę oraz komunikację:

- wykonanie ikony aplikacji (iTunes Artwork 512x512) - cel: potwierdzenie umiejętności graficznych oraz zgodności stylu graficznego z wyobrażeniem zleceniodawcy,

- dostarczenie prostej aplikacji (Hello Word) - cel: weryfikacja sposobu dostarczania wersji testowej, sposobu dostarczenia kodu źródłowego.

Cele ogólne: weryfikacja komunikacja, staranności wykonania oraz ogólnej dynamiki współpracy.

b) wykonanie mockupów aplikacji, akceptacja, poprawki,

c) przygotowanie mockupów w ramach Framework 7,

d) wykonanie mechanizmu synchronizacji bazy danych z zewnętrznym serwerem, przygotowanie struktury bazy danych,

e) dodanie obsługi logowania (opcjonalnej - domyślnie aplikacja ma udostępniać większość funkcjonalności bez konieczności zalogowania, jednak po zalogowaniu umożliwiać synchronizowania ich z serwerem),

f) dodanie funkcjonalności zbierających od użytkownika dane i zdjęcia oraz analizujących je i przedstawiających w formie liczbowej, wykresów i alertów jeśli wykraczają poza określone wartości lub wyliczenia,

g) dodanie opcji obsługi skanowania kodów kreskowych i na ich podstawie przeszukiwania i wykorzystywania informacji z bazy danych,

h) dodanie opcji związanych z geolokalizacją i prezentacją danych na mapie,

i) wdrożenie Admob, Flurry, SmartLook,

j) testy, poprawki, optymalizacja pod kątem szybkości i responsywności,

k) wykonanie grafik do prezentacji aplikacji w sklepach AppStore i Google Play,

l) wsparcie w zakresie podpisania aplikacji oraz zgłoszenia jej do sklepów AppStore i Google Play.

Aplikacja rozwojowa, zatem w przyszłości można spodziewać się kolejnych zleceń związanych z jej rozbudową (w szczególności dodanie funkcji wpółdzielenia danych między użytkownikami aplikacji, możliwości komunikacji chat (w kolejnym kroku również audio/wideo), komunikacja poprzez Bluetooth LE, funkcje in-app purchase).

Preferowani wykonawcy ze strefy czasowej CET dobrze posługujący się językiem polskim. Szczegółowa dokumentacja projektu po podpisaniu NDA.

Implementation of responsive (working on both phones and tablets) applications using Apache Cordova and Framework 7 (http://framework7.io). Work using the TestFlight tool and an external BugTracker shared by the client.

Basic application functions:
- downloading data from the user, storing them in the local SQLite database and its synchronization (two-sided) with an external server (PHP),
- support for several languages ​​(preparing the application for easy addition of future language versions in the future),
- presentation of data in the form of graphs,
- support for notifications (both local and push notifications),
- camera service as barcode scanner / QR,
- handling the camera as a source of photos stored in the application and synchronized with the server,
- handling the presentation of information from the database on the maps (selection of a group of searched objects, determining the location based on GPS data, the ability to change the location by entering the address), - integration with AdMob, Flurry and SmartLook.

Milestones:
a) performance of preliminary work / demo, confirming good cooperation and communication: - application icon (iTunes Artwork 512x512) - goal: confirmation of graphic skills and compatibility of the graphic style with the image of the client, - delivery of a simple application (Hello Word) - purpose: verification of the method of delivery of the trial version, the method of source code delivery.

General objectives: verification of communication, diligence of performance and overall dynamics of cooperation.

b) executing mockups of the application, acceptance, corrections,
c) preparing mockups under Framework 7,
d) execution of the mechanism of synchronizing the database with an external server, preparation of the database structure,
e) adding login support (optional - by default, the application is to provide most of the functionality without logging in, but after logging in, enable synchronization with the server),
f) adding the functionality of collecting data and photos from the user and analyzing them and presenting them in numerical form, graphs and alerts if they go beyond specific values ​​or calculations,
g) adding barcode scanning options and based on them to search and use information from the database,
h) adding options related to geolocation and presentation of data on the map,
i) implementation of Admob, Flurry, SmartLook,
j) tests, corrections, optimization in terms of speed and responsiveness
k) creating graphics for presentation of applications in AppStore and Google Play stores,
l) support for signing the application and submitting it to the AppStore and Google Play stores.

Development application, so in the future you can expect further orders related to its development (in particular, adding the function of sharing data between application users, chat communication options (in the next step also audio / video), communication via Bluetooth LE, in-app purchase functions) .

Preferred contractors from the CET timezone who speaks Polish well. Detailed project documentation after signing the NDA.

Umiejętności: Android, iOS Development, JavaScript, Mobile App Development, PhoneGap

Zobacz więcej: convert ios android, port ios android, ios android blackberry, what is cordova, cordova phonegap, cordova tutorial, cordova build ios, cordova run android, install cordova mac, cordova tutorial android, cordova android, android, java, swift, ios, ios android gps, development application ios android, sqlite ios android, weight tracker ios android, ios android conversion

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Warsaw, Poland

Numer ID Projektu: #17773586

18 freelancerów złożyło ofertę na kwotę €4125 do tego projektu

HugeWave

Hi ***Let's built the successful project together*** https://www.freelancer.com/u/HugeWave.html This is my freelancer.com profile and please check my profile .. As you see , I have good experience in this Więcej

€4705 EUR w ciągu 30 dni
(106 Oceny)
8.9
jastp

Hi there! I've read the details you mentioned and I'm interested in working on this app! I've a few important queries to ask so can we please discuss over chat to make everything clear to proceed further? We hav Więcej

€4000 EUR w ciągu 45 dni
(271 Oceny)
9.0
EliteSolution8

Hello I've read your description and can see that you're looking for a developer to build an app using Hyrbird framework. As a senior developer who has good experience in mobile app development, I'd like to help yo Więcej

€4705 EUR w ciągu 30 dni
(55 Oceny)
8.6
sphinxsolution

(From the Makers of Vivino,Seekmi & Dah Makan) Hello, I hope you are doing well, We are Sphinx solution, a Software Solutions and Services Company of 80+ in-house developers and designers specializing in Mobile A Więcej

€4000 EUR w ciągu 30 dni
(73 Oceny)
8.4
Honestdeveloper1

Aplikacja mobilna (iOS / Android) Cordova Dear sir I have completed projects similar to your requirement in the past. If you could share your project detail requirements, I will share relevant past work and demo Więcej

€4444 EUR w ciągu 30 dni
(50 Oceny)
7.9
technorizen

Hello, Please send the NDA copy to sign it , I m fulltime available for work , I saw your job post and you need Android Tablet app for " Test Flight tool and an external Bug-tracker shared by the client" a Więcej

€3560 EUR w ciągu 30 dni
(155 Oceny)
8.5
sptechnocrats

Hi there, I hope you are doing well! My name is Rish and I am a [login to view URL] app Developer with 8+ years of experience of development and also I have a team of expertise for Website and Mobile apps (Android & IOS) de Więcej

€5588 EUR w ciągu 40 dni
(104 Oceny)
7.6
MobiStudioz

Hello, Below is the brief of project scope ►►Project Title- -IOS Android Mobile Application Development. ►►Scope- -User profile management =Gps =Database management -Admin panel -Barcode management -Ca Więcej

€5000 EUR w ciągu 60 dni
(35 Oceny)
7.6
MobileAge

Dear sir My name is Shirong Piao and I am expert in ionic app development. I have gone through your requirement and have interest in it, I would love to discuss project with you. Here are some apps that I built b Więcej

€3000 EUR w ciągu 30 dni
(62 Oceny)
7.3
harishparas

Hello We have rich expertise in Cordova, framework7, SQL lite, PHP, Android, iOS, Java, Admob, etc. we have a team of Mobile and Web designers and developing experts. we are confident that we can do anything in this Więcej

€4705 EUR w ciągu 30 dni
(63 Oceny)
7.1
topstar323

Hi I have been specializing in mobile (native, React native, hybrid, Xamarin) and web(website, backend) for 7+ years. I have rich experiences in - VoIP mobile/web app using webRTC, 3rd party, streaming server - On Więcej

€5000 EUR w ciągu 30 dni
(54 Oceny)
7.0
skfaroo123

Dear client, Thanks a lot for taking your precious time to read my message. After browsing your job description, I am very interested in your project and I believe I’m qualified for the task. Regarding Andorid Więcej

€4444 EUR w ciągu 30 dni
(37 Oceny)
5.9
asemenovboyarka

mobile application development I am a software developer with mobile app and web development skills. If you want to work with me , i will provide good work great success to you. -My experience and Our Skill Więcej

€4705 EUR w ciągu 30 dni
(10 Oceny)
5.3
webdroid01

Dear, Mobile application (iOS / Android) Cordova Thank you for giving us the opportunity to bid on this project. We are happy to forward our proposal to you. Please feel free to contact us for any further clarificati Więcej

€3000 EUR w ciągu 30 dni
(13 Oceny)
5.4
codezuke

Cześć, Przeczytałem o potrzebie reorganizacji Twojej aplikacji w Kordowie i powiem ci, że jestem jej ekspertem i mogę wykonać to zadanie w bardzo dobry sposób. Powiem ci to, ponieważ twój projekt jest dość oczywi Więcej

€3888 EUR w ciągu 30 dni
(7 Oceny)
4.7
YuKai7777

Dear client! How are you? I have read your description carefully. I want to help you and I am ready to start work. I am talented to develop and in time you want. I am a master in and development, worked in this Więcej

€3500 EUR w ciągu 30 dni
(15 Oceny)
5.0
MedrecTech

Hi, Medrec Technologies is London based established mobile app development company with our development center in India comprising of 40+ developers. We are well experienced for mobile apps including Android, iOS, Więcej

€3000 EUR w ciągu 30 dni
(5 Oceny)
3.6
rbtech1984

Hi, We have already done many types of app for clients I would like to suggest you we will develop it for you in Android, iOS Native due to best framework support on the schema level. work-- [login to view URL] Więcej

€3000 EUR w ciągu 16 dni
(7 Oceny)
3.9