Anulowany

Write some Software

Witam!

Potrzebuję lekkiego skryptu do wymiany wiadomości w moim serwisie. Skrypt powinien zawierać podstawowe funkcje takie jak wyświetlanie wiadomości w postaci listy, wysyłanie, odbieranie wiadomości w czasie rzeczywistym wraz z powiadomieniami, usuwanie wiadomości i prostą archiwizację. Potrzebuję obsługi bazy MySQL oraz AJAX'owego wyszukiwania adresatów wiadomości, zarówno pojedynczego użytkownika jak i grup użytkowników (możliwość wiadomości grupowej oraz do wielu adresatów jednocześnie, adresaci pojedynczy oraz grupy pobierane z odpowiadających im tabel w bazie MySQL).

Hi!

I need a light messaging script for my website. Script should contain basic fuctions such as displaying messages as a list, sending, receiving messages real-time with notifications, deleting messages and simple archivization. I need MySQL handling and AJAX searching for message receiver, or group of receivers (possibility of group messages and messages for many receivers, receivers and group of receivers should be taken from tabels like 'users' or 'groups' in MySQL database).

Umiejętności: AJAX, HTML5, MySQL, PHP, Architektura oprogramowania

Zobacz więcej: software write edid, free software write company profile, software write websites idea, software write book images, software write books, write xml file tabel, software write protection, free software write book, software write book, software write protect software, software write technical manual

O pracodawcy:
( 0 ocen ) Warszawa, Poland

Numer ID Projektu: #10191225